Heroes and Villains, Cops and Robbers!


Photo from Inquirer.Net

The body of Angelo T. Reyes was interred today at the “Libingan ng Mga Bayani” with full military honors, while the mainstream media had tried to pillory and villify his tormentors, Senator Antonio Trillanes and Col. George Rabusa.  It vividly comes to mind the lines from poet laureate, Francisco Balagtas’s Florante at Laura:

Sa loob at labás, ng bayan kong sawî
Kaliluha’y siyang nangyayaring harî Kagalinga’t, bait ay nalulugamî
Ininís sa hukay nang dusa’t, pighatî.
 
 Ang magandang asal ay ipinupukól
Sa láot ng dagat ng kutya’t, li ngatong
 Balang magagalíng ay ibinabaón
At inililibing na waláng kabaong.
 
Ngunit ay ang lilo’t, masasamang loób
Sa trono ng puri ay iniluluklok
At sa balang sukáb na may asal hayop
Mabangong incienso ang isinusuob.
 
Kaliluha’y, sama ang úlo’y, nagtayô
At ang kabaita’y, kimi, nakayukô,
Santong katwira’y, lugamì at hapô,
Ang lúha na lamang ang pinatutulô.
 
At ang balang bibíg na binubukalán
Nang sabing magalíng at katotohanan
Agád binibiyak at sinisikangan
Nang kalis ng lalong dustáng kamatayan.
 
O taksil na pita sa yama’t, mataás!
O hangad sa puring hanging lumilipas!
Ikaw ang dahilan ng kasamáng lahat
At niyaring nasapit na kahabág-habág.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s